Advanced Dietetics

Sinds 2012 verzorgen we binnen de master Nutrition & Health van de Vrije Universiteit het vak Advanced Dietetics. Sinds vorig jaar bieden we dit vak ook aan binnen FOCUS op VOEDING.
Ook in 2020 kunt u dit vak volgen.

De doelstelling van Advanced Dietetics is groeien in kritisch redeneren.  Vanaf januari is er tweewekelijks college en casuïstiek. Daarnaast wordt kritisch redeneren in de praktijk toegepast door veertien dagdelen complexe patiënten in het Amsterdam UMC te diagnosticeren en behandelen. Deze diagnostiek en behandeling is onder begeleiding van een ervaren diëtist.

“Advanced Dietetics heeft mijn blik als eerstelijns diëtist verbreed. Je leert kritischer te kijken naar de patiënt en het ziektebeeld waardoor je je behandeling naar een hoger niveau kunt tillen.” Lotte Bijker, cursist 2019

Het doel van deze cursus is om de dietistische competenties te verdiepen en te verhogen tot een WO niveau. De leerdoelen van dit vak hebben soms overlap met de HBO eindtermen. In deze overlappende leerdoelen wordt verdere diepgang en systematiek nagestreefd en ze worden toegepast op complexe patiënten met meervoudige problematiek middels de principes van kritisch redeneren. Hierbij wordt een uitgebreid scala aan diagnostische maten toegepast in diagnostiek en evaluatie. In de opzet is gekozen voor een directe combinatie van praktijk en theorie.

Lees hier de ervaring van Els de Vries, cursist 2019

De cursisten krijgen hiermee de tools om evidence based te werken, de evidence te zoeken en te verzamelen en conclusies te formuleren en implementeren. Daarmee kunnen ze de eigen zorg toetsen, evalueren en verbeteren.
Onderstaande cursushandleiding van 2019 geeft u een goed beeld van dit vak. Momenteel werken we aan de handleiding 2020 inclusief het rooster.
Lees hier de cursushandleiding

Hanneke Bruggink Msc.
dr. ir. Hinke Kruizenga
dr. ir. Nicolette Wierdsma

Werkvormen

Trainers Kosten Datum en plaats Accredatie

Advanced Dietetics

Er zal 14 dagdelen (56 uur) besteed worden aan (directe of indirecte) patiëntenzorg, 42 uur aan werkcolleges en 46 uur aan zelfstudie, voorbereiding en ontwikkeling van een factsheet.

 

Patiëntenzorg

Elke cursist doet een patiëntenzorgstage waarin zelf diagnoses worden gesteld, patiënten worden behandeld en waarbij de behandelingen worden geëvalueerd en bijgesteld. Ook de communicatie met andere hulpverleners wordt uitgevoerd door de cursist.

De patiënten die door de cursisten worden behandeld zijn zonder uitzondering complex en hebben multifactoriele problematiek. De cursist behandelt gemiddeld twee patiënten per week volgens de systematiek van kritisch redeneren en waarin de bovenstaande leerdoelen worden toegepast. De begeleiding wordt gedaan door ervaren diëtisten die minimaal de eindtermen van dit vak al enkele jaren beheersen en toepassen.

De stagebegeleiders evalueren de voortgang op de leerdoelen na zeven dagdelen met de cursist en geven aan het einde van de stageperiode een beoordeling.

Werkcolleges

De werkcolleges zijn op de maandagen. In de maan januari zijn de werkcolleges wekelijks en duren ze de hele dag. In de resterende maanden zijn de werkcolleges tweewekelijks en alleen de middagen (13:30-17:15).

Deze bijeenkomsten zullen bestaan uit kennisoverdracht en toepassing en/of reflectie en zelfstandig toepassen van het kritisch redeneren op eigen complexe patiëntenproblematiek. Hiertoe zal per terugkoppelingswerkcollege een cursist worden aangewezen die de kritisch redeneren sessie leidt en een andere (per toerbeurt) die de casuïstiek presenteert. Elke cursist zal tenminste 1 keer beide rollen vervullen. De onderwerpen van de werkcolleges zijn in het rooster te vinden, en in zijn in bijlage 1 verder uitgewerkt.

 

Assessment

In de laatste week zal een mondeling assessment afgenomen worden. De cursist krijgt dan een theoretische complexe patiënt toegewezen en alle stappen van de dietistische behandeling (diagnostiek, dietistische diagnose, behandelplan, plan voor evaluatie en uitwerking van casuistiek voor vervolgscenarios) zullen worden bevraagd en getoetst. Hierin is bijzondere aandacht voor het gebruik van diagnostische methoden, mate van bewijslast en het vermogen tot kritisch redeneren.

De patientenzorgstage en werkcolleges bereiden de cursist voor op deze assessment.

Factsheet

Gedurende het vak werken cursisten individueel aan een factsheet. Deze factsheet is een compacte evidence-based beantwoording van een vraag uit de kritische praktijk. Het onderwerp van de factsheet betreft:

  • (Een onderdeel van) de voedingsbehandeling bij een (specifieke) patientengroep; en/of
  • De diagnostische waarde en interpretatie van een parameter voor de evaluatie of initiatie van de voedingsbehandling bij een (specifieke) patientengroep.
  • En geeft concrete aanbevelingen voor de kritische praktijk.

De factsheet zullen aan elkaar worden gepresenteerd tijdens het werkcollege presentaties.

dr.ir. Nicolette Wierdsma, drs. Hanneke Bruggink en dr.ir. Hinke Kruizenga
€ 2.000,-
Amsterdam, Amsterdam UMC, locatie VUmc in de periode van 2e week januari tot eind mei 2020
Geaccrediteerd voor diëtisten voor in totaal 118 punten (ID 363639)
46 punten voor zelfstudie
72 punten voor contacturen

Colleges – tweewekelijks  op maandagmiddag gedurende twee uur

Casuïstiek – tweewekelijks op maandagmiddag gedurende twee uur

Het schrijven en presenteren van een fact sheet over een zelf te kiezen onderwerp.

Kritisch redeneren in de praktijk – 14 dagdelen in Amsterdam UMC, planning in overleg.

Contacturen: De colleges en casuïstiekbesprekingen zijn in januari elke maandag, de hele dag, en in februari t/m mei om de maandag, alleen de middagen (13:30-17:15). De 14 dagdelen patiëntenzorg zijn in overleg met de begeleider te plannen en kunnen op elke werkdag afgesproken worden.

Lees hier de cursushandleiding

Schrijf je in!